Bio-el växer

BiobränsleDålig lönsamhet hos skogsentreprenörer hotar hela skogsnäringen menar SMF. Foto: Erik Säfvenberg
Textstorlek:

Även om investeringarna i nya bioenergieldade värmeverk nu saktat farten och priserna för biobränsle sjunkit fortsätter intvesteringarna inom biokraft, alltså elproduktion med biobränsle. El från biobränsle utgör den tredje största elproduktionsformen, större än exempelvis vindkraft.

Annons:

Det är bara el från vattenkraft och kärnkraft som fortfarande levererar mer el än biokraftverken.
Det finns idag 183 produktionsanläggningar för biokraft och ytterligare ett 40-tal är under byggnad eller planerade. Den totala produktionen av biokraft var 10,3 terrawattimmar 2011, vilket var drygt sju procent av Sveriges elproduktion. Till biobränslen räknas förutom träflis, grot, även brännbara hushållssopor och torv. Även biogasanläggningar som tillverkar biogas för elproduktion, exempelvis på gårdar, räknas in i den här statistiken.

Den stora effekten från biobränsle kommer från så kallade kraftvärmeverk, alltså stora fjärrvärmeverk som även producerar el. Det gjorde att den producerade effekten sjönk 2011, trots en större installerad effekt. Det beror på att det varit ett varmt år.

Kraftvärmeverken fungerar nämligen så att varmvattnet i form av ånga först går igenom turbiner för att sedan leda ut överskottet på fjärrvärmenäten. Mindre värmeleveranser ger mindre elleveranser. Krämar man däremot på ordenligt för att det är kallt, ja, då blir det mer el. Det inträffade vintrarna 2009-2010 och 2010-2011.

Produktionen sjönk 2011 jämfört med 2010, trots större installerad effekt. Det berodde på att 2011 var ett varmt år, medan 2010 var onormalt kallt.

Mest el av alla bioenergieldade kraftverk under 2011 levererade Mälarenergi i Västerås. Med en installerad effekt på 323 megawatt kom de upp i 710 gigawattimmar 2011. Sedan följer en rad kraftvärmeverk i Mälardalen. En hel del bioel kommer också från industrin, stora pappersbruk som använder överskottsvärme för elproduktion.

Det är vattenkraft och kärnkraft som levererar i särklass mest el. Vattenkraften står för 45,3 procent, kärnkraften 39,8. Sedan kommer biokraften på 7,2 procent, vindkraft 4,2 procent och kraft från fossilbränleeldade kraftverk 3,6 procent, allt enligt Svebios hemsida.

Mer än 40 nya anläggningar för produktion av biokraft är under byggnation eller planering. Om man räknar total energiproduktion, alltså el och värme sammanräknat, står bioenergin för mer än kärnkraften och vattenkraften tillsammans, enligt Svebio, bioenergiföretagens intresseförening.

Annons: