Snabbare påföljder behövs för att stoppa fuskare

SlaktbilRelativt få brister vid Länsstyrelsernas kontroll av djurtransporter. Bilen på bilden har inget specifikt att göra med artikelns innehåll.
Textstorlek:

Djurtransporterna i landet har generellt sett ett gott djurskydd, men påföljdssystemet räcker inte för att effektivt stoppa de som missköter sig.

Annons:

Under fyra veckor har landets 21 länsstyrelser tillsammans med Jordbruksverket, Livsmedelsverket, polisen och Tullverket haft en riktad insats med kontroller av djurtransporter. Projektet var rikstäckande och kontrollerade både inrikes och gränsöverskridande transporter. Trots att utvärderingen ännu inte är klar betecknar projektledaren Mattias Gårdlund insatsen som lyckad.

– Framför allt har vi fått bättre och enklare kontaktytor mellan myndigheterna, säger han.

Gårdlund menar att det redan nu går att dra vissa slutsatser utifrån de kontroller som utförts. Till exempel att djurskyddet vid transporterna generellt håller en god nivå. Man kan också konstatera att de län som har haft kontroller tidigare har bättre lagefterlevnad än de län som inte har haft det.

– Vi ser ganska få brister som påverkar djurskyddet direkt, däremot är det vanligare att man brister i det formella.

Det handlar till exempel om transportörer som saknar tillstånd, brister i transportdokumentation eller överskridande av åttatimmarsregeln.

– Att man kör nio timmar i stället för åtta betyder inte automatiskt att det är skadligt för djuren, men ska vi kunna fortsätta vara stolta över att vi har hårda regler i Sverige måste vi också tillse att de efterlevs.

Ett problem för djurskyddsinspektörerna är att dagens sanktionssystem mot de som missköter sig är för långsamt. En transportör kan inte bötfällas på plats eller få ett strafföreläggande från åklagare. I stället måste man åtalsanmäla och dra transportören inför domstol. En sådan process kan ta flera år innan man kommer till en dom.

– Det blir absurt att en person som kör skadade djur i dag kan fortsätta i flera år innan man fastställer att han är olämplig. Under tiden kan han ha kört tio miljoner djur till, säger Mattias Gårdlund.

Han efterlyser i stället ett system, liknande de som finns i flera andra europeiska länder, med möjlighet för polis eller åklagare att utfärda strafföreläggande med böter direkt på plats.

– Vi måste ha ett system som sätter ner foten direkt. Systemet skulle aldrig fungera om det tog flera år att få körkortet indraget eller böter om man körde för fort och det fungerar inte på det här området heller.

Överlag är upplevelsen att projektet har mottagits positivt av branschens olika aktörer. Kontrollerna har till och med underlättats med hjälp av slaktlistor och annan information som branschen bistått myndigheterna med.

– De allra flesta följer de regler som finns och tycker att det är bra att vi kontrollerar. På så sätt straffas de som konkurrerar med ojusta medel ut, säger Mattias Gårdlund.

Samverkan mellan de olika länsstyrelserna under projektet gjorde det också möjligt att följa länsöverskridande transporter hela vägen.

– Lastning och lossning är en viktig del av transporten u r djurskyddssynpunkt och det ger oss en mycket bättre bild när vi kan vara med hela vägen. Ingen kedja är ju starkare än den svagaste länken.

Freddie Rinderud

 

 

Annons: