Jättesågen som kom till i fel tid

Textstorlek:

Holmens gransåg i Braviken, en av de största i Skandinavien, kom till i helt fel period. Starten skedde mitt under en svår kris för skogsindustrin.

Men trots svårigheterna på marknaden är ägarna nöjda med driften, trots att sågen ännu inte nått upp i de 750 000 kubikmeter per år som den är konstruerad för.

Annons:

Det är svårt att riktigt ta in hur pass stor en såg som Braviken är. Som driften ser ut i dag går det in 25 000 timmerbilar per år på sågen. Lika många går ut med färdigt virke, bark, flis och annat. Bara att få till flöden av lastbilar, logistik, har krävt en del tänkande.

Trots att marknaden för sågade trävaror varit besvärlig är det ingen överdrift att påstå att sågverket sedan det drog igång för ett par år sedan förändrat hela virkesmarknaden regionalt. Inte så konstigt. Bortåt en miljon kubikmeter granvirke är en hel del.

Sågen är inte helt färdigbygd. Framför allt är det torkkapacitet som saknas för att nå upp till maxkapaciteten.

– Vi sågar i dag 400 000-450 000 kubikmeter per år. Som sågen är just nu skulle vi kunna komma upp till 550 000. Men det skulle innebära att vi kör även med helgskift. Som marknaden ser ut i dag finns det ingen lönsamhet i det. Men sågen är effektivare än väntat. Vi kan troligen komma upp i 500 000 med den bemanning vi har redan, berättar Per Kjellgren, virkescontroller vid sågen.

Under ett skift körs sågen av cirka 25 personer

– Bara hälften av dem finns i själva produktionen, resten kör truck. Personalen går i tvåskift.

För att försörja sågverket startade Holmen Skog nya inköpsorganisationer i både Örebro och Västmanlands län. Redan dessförinnan fanns Holmen i Södermanland, Östergötland och norra Småland.

– Tanken är att virket ska komma från den region där är vi i dag. Det är inte stora marginaler i sågade trävaror. För mycket transporter minskar lönsamheten. Om det mot förmodan skulle bli så att vi får problem att försörja sågen från närområdet har vi ett par reservåtgärder som vi prövat. Holmen äger en miljon hektar skog i framför allt i norra Sverige. Kniper det kan vi skeppa timmer därifrån till Norrköpings hamn. Vi skulle också, i nödfall, kunna importera.

Närheten till hamnen var ett viktigt skäl till Bravikens lokalisering.

– Ja, det finns ju till och med långt framskridna planer på en ny hamn här, i direkt anslutning till oss.

Men ett ännu viktigare skäl var närheten till Holmens pappersbruk vid Braviken, bara en knapp kilometer från sågen.

– Det ska vara ett kombinat. Vi ska kunna dra fördel av varandra. Fiberflisen går direkt till pappersbruket, en minimum av transporter. Bruket i sin tur drar lika mycket ström som medelstor svensk stad. Det blir ett gigantiskt överskott på energi. Överskottet täcker sågverkets hela värmebehov, även torkarna.

Råvaruförsörjningen till sågverket är lite speciell.

– Vi får order på timmer som är mycket specifika. Man vill ha så högt kapacitetsutnyttjande som möjligt på såglinjen. Det får man genom rätt blandning av dimensioner och längder. Det får inte vara för mycket eller för lite. En viss procent riktigt grovt, en viss procent riktigt långt – och så vidare…

Och sågen sågar ovanliga sortiment. Längderna spänner från 3,70 till 6,10. Sorteringslinjen, som med sina 470 meter kanske är den längsta i landet, har 100 fack. Tanken är att de truckar som matar sågen med timmer ska kunna lasta in och blanda för optimalt utnyttjande.

Sågen kan såga dimensioner från 14 centimeter ända upp till 40.

– Det kommer grövre timmer också, men det svarvar vi så att det passar i sågen.

Och undan går det. Två barkningsmaskiner behövs för att hinna med att barka. Som mest kan sågintaget mata 40 stockar i minuten. 170 meter i minuten sågar såglinjen. Snittförbrukning, 1 000 stockar i timmen.

Ännu högre blir tempot på andra sidan torken. I hyveln rusar brädorna, eller plankorna,förbi med 850 meter i minuten.

Merparten av det som sågas går nämligen genom hyveln. Det är inga fina lister, utan fråga om råvaruproduktion för bygghandel, industri och bygg. Hyvlade plankor, reglar och bräder.

– Även reglar och rent byggvirke säljs numera oftast hyvlat.

Allt virke hållfasthetssorteras automatiskt. Kameror och en så kallad knack, som med ljudvågor mäter virkets kvalitet, håller reda på kvaliteten.

Braviken är en ren gransåg.

– Men både gran och tall är lika viktigt för oss. Tallen vi avverkar blir bytesråvara mellan andra aktörer. Vi byter till oss gran från dem som sågar enbart tall. Vi byter också en del för att minska transporter. Avverkar vi nära någon annans såg byter vi till oss virke för att slippa köra så långt, fortsätter Per Kjellgren.

Det finns ju vissa farhågor om att en del sågar kan få brist på timmer senare i höst på grund av låg avverkningstakt. Detta kommenterar Per så här:

– Vi är välförsedda med råvara, just nu. Möjligen ser vi att vårt rotstående lager minskat något. Vi kommer att behöva köpa mer timmer på längre sikt för att klara att öka kapaciteten ytterligare.

Annons: