Oklarhet om nya utsläppsregler för vedpannor

Om tyskarna får som de vill ska det komma rätt lite utsläpp från pannorna. Så lite att de flesta som säljs i Sverige skulle bli förbjudna.
Textstorlek:

Ett förslag på nya EU-regler har skapat en viss oro bland tillverkare och försäljare av ved, pellets och flispannor för småhus. Förslaget hotar att i princip förbjuda flertalet av de pannor som tillverkas och finns att köpa i Sverige. EU-kommissionen lyckades dock inte komma till beslut. Nu råder istället stor oklarhet om framtiden.

Annons:

Det handlar om så kallade Ecodesignproduktbeslut inom EU. Liknande beslut har tagits på flera områden, exempelvis när det gäller regler för glödlampor, som numera inte får säljas på grund av miljökrav. Lite förenklat fungerar det så att man förbjuder de miljömässigt sämsta produkterna i en produktgrupp och inför en energi-/miljömärkning för att vägleda konsumenter.

Förslaget handlar alltså om vilka regler som ska gälla på nya pannor som säljs.

– Det här är generellt sett inget vi är motståndare till. Höga miljölkrav är bra och det säljs pannor som är mindre bra ur miljösynpunkt i Sverige, regelverket behöver ses över, säger Mårten Sohlman, på SBBA, som är de svenska panntillverkarnas branschorganisation.

Det finns dock flera problem med EU-förslaget.

– De utsläppsnivåer som man satt som de högsta tillåtna är så pass extrema att vi anser att förslaget skulle få helt motsatt effekt. Ytterst få pannor, inte ens de mest miljövänliga som säljs, skulle klara kraven. Det skulle innebära att investeringarna tvärnitar. Folk som står inför att kasta ut sin gamla, miljömässigt sämre panna skulle med all säkerhet skjuta upp det beslutet. Det skulle finnas få godkända pannor att köpa, och de som eventuellt skulle finnas att tillgå skulle bli orimligt dyra.

– De som tillverkar pannor i Sverige är ofta mindre industrier i små orter på landsbygden. De klarar omställningen till högre miljökrav, men inte så snabbt. Det måste finnas tid till omställning och omkonstruktion. Man behöver också mätmetoder som man kan hantera. Som förslaget såg ut riskerar vi utslagning av företag och än mer arbetslöshet i Sverige.

Förslaget som det såg ut skulle träda i kraft redan 2105.

– Ett annat problem är att det, så vitt vi kan se, inte finns några enhetliga officiella mätmetoder som är så pass bra att man säkert kan mäta de låga utsläppsnivåer som föreslås. Det skulle bli en omöjlig situation om vi blir hänvisade till mätningar som kanske inte alls är relevanta, eller helt felaktiga. Hur man mäter varierar över hela EU i dag. Att mäta utsläpp enligt förslaget är dessutom för kostsamt. Man måste börja i rätt ände och ta fram standardmetoder för att mäta sådana här pannors utsläppsnivåer, fortsätter Sohlman.

Det som satt nivåerna är krav från Tyskland. Där har man redan beslutat om nivåer som motsvarar de krav som finns i EU-förslaget. Enligt vad Svea Jord & Skog erfar ska de tyska kraven vara kopplade till rejäla statliga investeringsstöd för vedpannor.

– Stödet gör ju investeringen i mer avancerade och dyrbara pannor mer rimlig. Problemet är ju att man inte har budget för sådant stöd någon annanstans i EU.

Per-Anders Widell, som behandlat frågan på regeringskansliet, säger så här.

– Ett problem här är att vi från Sveriges sida inte har särskilt stora möjligheter att påverka beslutet. Vi är överens med exempelvis Tyskland om att det behövs andra krav. Det säljs mindre miljömässiga pannor. Men förslaget är för långtgående och kommer att skapa problem och rentav vara kontraproduktivt.

Kommissionen skulle besluta om förslaget den 23 september. Det blev dock inget beslut, ingen omröstning.

– Nej, som jag förstod det blev man oroliga för att tyskarna inte skulle acceptera ett beslut som gick emot deras linje. Man debatterade i två dagar utan att komma överens. Sådana här beslut kan tas utan konsensus. Den linje som får flest röster kan alltså vinna om kommissionen är oenig. Något nytt datum för omröstning är inte satt.

Vad som nu ska gälla, hur man ska gå vidare, är inte klart. Vilka utsläppsnivåer som ska gälla vet man inte, och inte heller när de befintliga ska ändras.

Annons: