Skogen är allt djupare

Det växer bra i våra skogar. Det finns mer skog än någonsin. Även andelen gammal skog ökar.
Textstorlek:

Tycker du det finns gott om skog? Då har du rätt. Det växer nämligen så det knakar i den svenska skogen. Virkesförrådet fortsätter att öka och är nu uppe i drygt 3 300 miljoner skogskubikmeter. Noterbart är att även andelen gammal skog ökar.

Annons:

Det är den årliga publikationen från Riksskogstaxeringen som nu släppts. Taxeringen, som görs av SLU, består av en mängd insamlade data om hur det står till med den svenska skogen och dess tillväxt. Taxeringen är unik i världen, eftersom man har statistik från 90 år tillbaka i tiden. Det är bara Finland och Norge som har liknande statstik. Riksskogstaxeringen är Sveriges offciella skogsstatistik.

– Vi ser att skogen växer cirka 30 procent mer än det som avverkas och det som dör naturligt årligen. Detta medför, trots skogsbränder och stormar, en fortsatt stadig ökning av virkesförrådet på riksnivå, säger Jonas Fridman, programchef för Riksskogstaxeringen vid SLU.

– Allt fler efterfrågar uppgifter om miljötillståndet i skogen. Att vi kan sammanställa långa tidsserier anses då särskilt värdefullt, säger Per Nilsson, redovisningsansvarig vid Riksskogstaxeringen.

Ett exempel är andelen gammal skog. Särskilt i norra Sverige minskade de gamla skogarna stadigt fram till 1990-talet. För att skogen ska räknas som gammal gäller att den är minst 120 år i mellersta och södra Sverige, medan man i norra Sverige talar om 160 år och uppåt.

Sedan 1990-talet ökar dock andelen gammal skog, särskilt i de norra delarna av landet. I statistiken avses då produktiv skogsmark. Skog som skyddats på olika sätt räknas inte in.

Ökningen av gammal skog är troligen en följd av skogsvårdslagen 1993 och miljöcertifieringarna PEFC och FSC.

Det finns 28,1 miljoner hektar skog i Sverige. 23,1 miljoner är produktiv skogsmark. 69 procent av Sverige utgörs av skog, bara sju procent är åkermark.

Från det att man började göra riksskogstaxeringar på 1920-talet har det stående virkesförrådet i Sverige ökat ordentligt. I mitten på 1920-talet bestod det stående virkeförrådet av ungefär 1 719 miljoner skogskubikmeter. I dag är siffran 3 350 miljoner kubikmeter. Det innebär en ökning med 95 procent.

Inte oväntat är det gran och tall som dominerar.

Skogen växer med cirka 125 miljoner kubikmeter per år. Den totala avgången, alltså den mängd skog som försvinner, är drygt 90 miljoner kubikmeter, varav 85 miljoner utgörs av avverkningar.

Det är alltså ingen tvekan om att våra skogar växer fort och breder ut sig. Globalt sett är det dock annorlunda. Ute i världen minskar andelen skogsmark.

Annons: