Beteskravet måste moderniseras!

Textstorlek:
Annons:

Det svenska lantbruket är hårt konkurrensutsatt. Våra unika regler och skatter gör att våra bönder har ett konkurrensunderläge mot den billigare importerade maten. Många av våra regler behöver dessutom ses över, förenklas och moderniseras på grund av att vi idag har bättre erfarenhet än vad man hade då lagarna och reglerna en gång i tiden kom till. Att det finns ett starkt svenskt jordbruk är viktigt för svenska arbetstillfällen, en inhemsk produktion och för möjligheten att köpa den höga kvalité som matvaror i Sverige har. Ett regelverk som behöver ses över är beteskravet som handlar om när djur ska och bör släppas ut på bete. Dagens lagstiftning är inte tillräckligt flexibel och innebär att betessläpp mera tvingas anpassas efter almanackan än väder och temperatur. Idag är det politiker och jordbruksverket som styr när djuren ska gå på bete och bonden får snällt följa detta även om det är till nackdel för såväl djurhälsan som ekonomin för bonden.

Vädret och hur tidig årstiden är påverkar miljön i våra beteshagar. Hur stor nederbörd det kommer, regnmängder och vindförhållanden påverkar utomhusmiljön för våra betesdjur. Beteskrav för nötkreatur är i dagens lagstiftning för strikt reglerat, eftersom väderförhållanden inte avgör när djuren ska ut på bete eller när djuren mår bäst i sina stallar.

Att enbart strikt tillämpa datum och antal dagar för betesgång är ett för fyrkantigt instrument för att tillse att våra betesdjur får en bra miljö på betet. Variationer av vädret kan innebära att betesdjur får komma ut för tidigt och vara ute för länge, i ett väder som blir problematiskt för deras hälsa.

Högproducerande mjölkkor är känsliga för beteskrav vid fel tidpunkt på våren som exempel, utan riskerar infektioner och juverinflammation (mastit) vilket leder till onödigt antibiotikabehov och nedgång i mjölkproduktionen. En ökad antibiotikaanvändning påverkar sedan även människan indirekt. Betestiderna behöver därför mer anpassas efter väder och vind och mindre efter kalendrar och antal dagar.

Idag är det ofta så att det går åt mindre antibiotika när djuren är inne och mer antibiotika när djuren släpps ut på bete. Detta behöver beaktas när man sätter krav på betesgång under fel förhållanden. Man måste ge ännu mer möjlighet för djurägaren att avgöra när det är lämpligt att släppa ut mjölkkorna på bete. Djurens hälsa måste aktivt beaktas och antibiotikaanvändningen hållas nere.

Därför behöver man göra en översyn av beteskraven, göra kraven mera flexibla och anpassa kraven till verkligheten. Därför har vi motionerat i riksdagen om att vi behöver anpassa beteskrav efter väder och vind, för att uppnå god djurhälsa. Djurägarna behöver själva kunna anpassa betestiderna och själva avgöra då det är lämpligast att ta ut djuren på bete. Det är viktigt för djuren, men det är också viktigt för det svenska jordbruket.

Det måste vara bonden som avgör när det är bäst för djuren att gå ut detta kan man inte lämna över till politiker och byråkrater.

Lotta Ohlsson: moderat riksdagsman från Örebro län

Sten Bergheden: Moderat riksdagsman från Västra götalands län

Annons: