Antibiotika till kon skapar resistens hos kalven

Antibiotikaresistens är vanligt hos kalvar.
Textstorlek:

Att inte överanvändning av antibiotika är bra vet man. Nu kommer forskningsrön från SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt som bland annat visar att risken för resistenta bakterier i kalvarnas magar ökar om de får mjölk från kor som behandlats med antibiotika.

Annons:

Resistenta bakterier vanliga hos kalvar. De orsakar sällan problem för kalven. Däremot kan kalvens bakterier spridas vidare ut i miljön och leda till att den totala förekomsten av resistenta bakterier blir större. På sikt leder det till att möjligheten att använda antibiotika för att behandla bakterieinfektioner urholkas. På vissa håll i världen är det redan i dag ett stort problem.

Doktorand Anna Duse på SVA och SLU har forskat i orsakerna till varför kalvar bär på så mycket resistenta bakterier.

Hon har funnit ett samband mellan användning av antibiotika till korna och andelen resistenta bakterier.

– Att behandla kalvar eller kor med bredspektrum-antibiotika som verkar mot många olika sorters bakterier, leder till att kalvarna får fler resistenta kolibakterier i tarmkanalen. Att ge kalvar mjölk från antibiotikabehandlade kor ger också denna effekt, skriver forskaren i ett pressmeddelande.

En del i forskningen har varit en enkätstudie. Av 457 mjölkbönder som deltog i enkäten svarade 89 procent att de ibland ger kalvarna råmjölk, eller mjölk från kor som står på antibiotika. Ett skäl kan vara att den mjölken annars måste hällas ut.

Anna Duse studerade bland annat resistens hos kolibakterier från 729 kalvar från 243 gårdar. Viss typ av resistens hittades hos nästan alla kalvarna, medan andra typer var mindre vanliga.

– Vi tittade även på släktskap mellan bakterier från olika miljöer och olika gårdar. Resultatet tyder på att resistenta bakterier sprids både inom och mellan besättningar, säger Anna Duse. En möjlig ”smittväg” är inköp av nötkreatur från andra gårdar.

Annons: