Vi har en lång och stolt historia av självägande bönder

Textstorlek:
Annons:

Den som försörjer sig genom att aktivt äga och bruka skog och mark skapar ett värde åt sig själv och samtidigt betydande värden för hela samhället.

Det ansvarsfulla brukandet av skog och mark bidrar på ett positivt sätt till klimatnyttor, biologisk mångfald och öppna landskap, samtidigt som det producerar mat, skogsråvaror och energi. Det skapar tillväxt och arbetstillfällen. I Sverige har vi en lång och stolt historia av självägande bönder.

Det har varit positivt för vår samhällsutveckling. Vi har i dag ett av världens effektivaste men också renaste jordbruk.

Vi är världsledande när det gäller god djurhållning. Vi använder mindre antibiotika och växtskydd än de flesta i vår omvärld.

Vi har ett hållbart skogsbruk som säkerställer biologisk mångfald och återväxt samtidigt som skogen spelar huvudrollen i den pågående klimatomställningen.

Allt detta har skapats av bönder och skogsägare under generationer.

Men det tornar upp sig orosmoln i det ljusa. En fungerande ordning, byggd på tillit och samverkan har på senare tid ersatts med ökad misstro, detaljerad lagstiftning och omotiverade begränsningar, ofta med bevarandeintressen och miljöskydd som förevändning.

Skogsägare får idag brukandeförbud på delar av sin mark som anses särskilt skyddsvärd. Färre tänker på att den skyddsvärda miljön är skapad av skogsägaren själv och att den ofta är ett resultat av aktiv skogsskötsel, skapad av människa och natur tillsammans, under lång tid.

Vi är flera hundra tusen skogsägare i Sverige. Vi bidrar till mer än hälften av den virkesförsörjning som i sin tur bidrar med stora exportinkomster och skattepengar till svensk välfärd. Men lusten att bruka marken blir mindre om inskränkningarna i brukandet fortsätter.

För att klara klimatutmaningen och det som vi alla vill ha och som efterfrågas i allt större utsträckning: närodlade livsmedel, ett hållbart och klimatnyttigt jord- och skogsbruk, kött från djur som behandlats på ett etiskt värdigt sätt, ett öppet landskap, fossilfri energi, skog och mark tillgänglig för alla, behöver naturen brukas mer och inte mindre.

Framtidens lösningar finns i stor omfattning inom det gröna näringslivet.

En bioekonomi som drivs av fotosyntesen är den grund som ett hållbart samhälle ska vila på.

LRF vill att jord- och skogsbrukarna i Sverige ska kunna fortsätta att aktivt bruka sin mark.

Ägande innebär långsiktighet och ansvar. Det ligger i människans natur att lämna efter sig något ännu bättre till nästa generation. En välskött gård, välskötta skogar, en bra ekonomi. Det är den drivkraften som bäst bidrar till ett bra samhälle.

Sven-Erik Hammar. Vice ordförande i LRF.
Annons: