”Vi måste ha långsiktiga förutsättningar för skogen”

Textstorlek:
Annons:

”Bokskogen, vår viktigaste råvara, förklarar uttrycket Skånes gröna gruva. Alltjämt utnyttjas och förädlas allting ur boken – utom suset, har någon sagt”.

Citatet kommer från kemiföretaget Perstorps företagsbroschyr från 1946. Grunden i denna numera globala kemikoncern är alltså skogen och dess råvaror, utifrån vilka man i företagets början utvann plast och olika kemikalier. Med den gröna kolatomen från jorden och skogen kan vi nämligen bygga i stort sett allt som vårt samhälle behöver: Drivmedel, byggmaterial, kemikalier, målarfärg, tyg, ja listan kan onekligen göras lång. Citatet från 1946 visar att vi har gjort det, och vi kan göra det igen. Skogen kan åter bli Sveriges gröna guld.

För att få denna övergång till ett samhälle som bygger på den gröna kolatomen krävs en politik som skapar långsiktiga förutsättningar för skogen, såväl i Sverige som i EU, och som skyddar skogsägarens rätt och möjlighet att bruka sin mark. En högaktuell skogsfråga på EU-nivå är hur skogen ska hanteras i klimatarbetet. Här har Sverige en stor utmaning. Vi vet att den produktiva skogen är värdefull i klimatarbetet på flera sätt. Dels har skogen en oerhörd potential att ersätta fossila råvaror och dels binder produktiv skog in stora mängder koldioxid. Men synen på skog varierar i EU. Det vi i Sverige skulle kalla en park kallas i mindre trädrika länder i Europa för en skog. Därför finns det just nu förslag från kommissionen som riskerar att reglera hur mycket skog varje medlemsland får avverka. Detta är så klart oroande. Skogen har hela tiden varit varje medlemslands ansvar, och bör så fortsätta. Här måste regeringen ta fighten för den svenska skogen!

En annan aktuell fråga i Sverige är den svenska överimplementeringen av EU:s fågeldirektiv och art- och habitatdirektiv. Ingen har väl missat skräckexemplen där en skogsbrukare med bombmurkla på sin mark fått frågor från ansvarig länsstyrelse om vad han skulle använda pengarna för avverkningen för och om han inte skulle kunna ta ett lån istället för att avverka. Att skydda och vårda vår natur och den biologiska mångfalden är mycket viktigt. Men utan legitimitet i besluten och acceptans hos de som berörs blir det inget långsiktigt hållbart skydd. Därför måste dessa delar gå hand i hand. Centerpartiet efterfrågar därför en översyn och förändring av den svenska artskyddsförordningen för att säkerställa att den är tillämpbar, effektiv och rättssäker. Dessa inskränkningar på äganderätten ser vi tyvärr på allt fler områden inom skogen. Därför kommer Centerpartiet fortsätta kämpa för den svenske skogsägarens rätt att bruka sin skog.

Låt det fossilbaserade samhället bli en parentes i vår historia, och låt oss i stället skapa förutsättningar för övergången till ett samhälle som bygger på den gröna kolatomen från vår produktiva skog. Genom fortsatt svenskt ägandeskap över skogsfrågorna, genom frihet under ansvar som vägledande princip i skogspolitiken och genom mindre krångel för skogsägaren.

Kristina Yngwe (C)  Vice ordförande Miljö- och Jordbruksutskottet

Annons: