Så vill vi förvalta klövviltet

Textstorlek:
Annons:

Jakt, ett laddat begrepp som i en allt mer urbaniserad värld kan behöva förklaras.

Jakten är för många en naturlig del av fritiden och är en mycket gammal tradition på landsbygden. Även om själva jakten är kärnan, är det långt ifrån det enda som ger jägaren upplevelser och stimulans. Som jägare bär vi även ansvaret att på ett hållbart och etiskt sätt förvalta de viltstammar som finns med målet att viltet ska ha sin givna plats i landskapet.

I Sörmland har vi förmånen att ha en stor och god klövviltstam. Vi är medvetna om att det finns områden som kan bära mer vilt men också att vissa områden behöver minska sina klövviltpopulationer. Detta gäller framförallt dovviltet som ökat de senaste åren. I takt med en ökad dovviltstam har även problemen med skador på grödor ökat. Vi jägare tar gärna på oss rollen som viltets advokater; vi verkar för att viltet ska få ha sin givna plats i vårt fina landskap. Men det betyder inte att vi vill ha hur mycket djur som helst på markerna och jägarkåren eftersträvar alltid att rätt jaktmetoder används och att viltet mår så bra som möjligt.

Ett sätt att mäta hur viltet mår är till exempel att följa utvecklingen kring kalvvikter. Om kalvvikterna går ner över tid har vi troligen för mycket vilt. Födan räcker helt enkelt inte till. Eller så har det skett andra saker som påverkar. Här spelar jord- och skogsbrukets utveckling en oerhört stor roll!

Lokalt inflytande är viktigt och ska leda till acceptans

De lokala förhållandena styr hur mycket klövvilt ett område kan bära. Tillgången på föda och skydd är de viktigaste komponenterna för att kunna hålla en välmående klövviltstam utan att detta påverkar jord- och skogsbruket alltför negativt. Därför anser vi det mycket viktigt att lokala aktörer får en tung röst i förvaltningen.

Inventeringen är en nyckelfaktor för god förvaltning

Vi är mycket glada över att ha varit med och initierat dovviltprojektet som nu är igång. Det är ett frivilligt samverkansprojekt där både markägar- och jägarintressen kommer till tals. Vi anser att inventering av dovviltet är en förutsättning för att på bästa sätt skapa långsiktiga, hållbara och etiska mål som ger en frisk och bra population av dovvilt utan för stor inverkan på jord-och skogsbruket.

Vi är stolta över att vi i Sörmland förvaltar såväl älg som kronvilt i skötselområden och förhoppningsvis snart även dovviltet. Vi ser också positivt på Skogsstyrelsens strävan att få skogsägare att plantera mer tall på tallmark och att skogsstyrelsen även förordar foderskapande åtgärder i vardagsskogsbruket.

I vårt mål att göra rätt beskattning av hur mycket vilt markerna bär runt om i Sörmland är den lokala förvaltningen en förutsättning. Låt oss fortsätta i samverkan mellan jägare och markägare att få en god viltstam.

Annons: