Vi måste börja anpassa oss till lägre grundvattennivåer

Potatis är en gröda som kräver väl dränerad jord men ofta även ett bevattningssystem.
Textstorlek:

När grundvattnet i världen sjunker påverkas förutsättningarna för odling och djurhållning. I Sverige finns på flera platser uppmaning till vattenhushållning och i Kalifornien ligger stora arealer obrukade i brist på vatten. 

Annons:

Mark och vatten i ett förändrat klimat diskuterades vid ett seminarium arrangerat av Skogs- och Lantbruksakademien.

Klimatförändringen påverkar tillgången till vatten och odlingsbar mark i hela världen, inte minst i Sverige. För att producera livsmedel i ett förändrat klimat kommer det att ställas krav på anpassning och åtgärder både för vattenförsörjning men även att anpassa marken efter ett nytt klimat. Det finns nya klimathot som producenter och myndigheter behöver hantera. Kerstin Berglund, forskare vid institutionen för mark och miljö vid SLU gav exempel.

– De största hoten mot odlingsmarken i Sverige är markpackningen, förlusten av organiskt material och att vi envisas med att bebygga värdefull mark för livsmedelsproduktion. Det tillsammans med att grundvattnet sjunker måste ses som hot mot svenskt jordbruk.

I ett förändrat klimat kommer antagligen markpackningen att utgöra ett ökat problem, torvjordarna kommer att oxideras mer vid högre temperatur och mineraljordar påverkas om organiskt material tillförs eller inte. Dessutom kommer den nederbördsbild vi har idag att förskjutas så att nederbörden ökar under vintern med minskat regn under sommarens växtperiod. Dessutom en ökad risk för kraftiga regnskurar som kan vålla problem. Kravet på väl dränerade jordar kommer att vara än viktigare. Bevattningen av grödor måste också ägnas en planering.

– Något vi själva däremot enkelt kan påverka är att inte använda värdefull mark till att bygga hus, vägar eller anläggningar på.

Idag konstbevattnas 3,5 procent av landets olika grödor. Det är 80 procent av arealen frukt, bär, grönsaker och potatis som bevattnas. Och det är troligt att behovet av andelen bevattnad och dränerad mark kommer att öka. En omfördelning av tillgängligt vatten, ökad lagringskapacitet i exempelvis dammar, alternativa vattenkällor och en förbättrad bevattningsteknik kan vara framtida åtgärder för att trygga odling.

– Det är viktigt att komma ihåg att vatten cirkulerar i vår värld och att det måste till ett helhetsgrepp för världens vatten. Ett ändrat klimat, ett omvandlat landskap, ökad handel och en befolkning som ökar och behöver livsmedel är faktorer vi måste före in i beräkningarna, påpekade Jan Eksvärd, senior expert på hållbar utveckling inom LRF

Under seminariedagen fick deltagarna ett par högst praktiska tips om fördelning och förbrukning av vatten i livsmedelsproduktionen. Tidigare tekniska chefen i Sölvesborgs kommun, Kjell Sjölin, redogjorde för samarbetet mellan lantbruket och kommunens behov av vatten.

– På Listerlandet där vår kommun ligger bor normalt 16 000 personer med en kraftig ökning sommartid och vi har ett jordbruk som omfattar minst 7 000 hektar. I ett utgångsläge fanns ett stort antal grundvattentäkter för jordbruket och ett antal för kommunens eget behov. Det var läge för konflikt men efter ett intensivt och mångårigt arbete kan vi nu konstatera att alla parter får det vatten man behöver. Det blev ett fruktbart samarbete kring möjligt uttag ut den gemensamma resursen.

Ytterligare ett praktikexempel presenterade potatisodlaren Åsa Rölin från Värmlandsnäs. Tillsammans med sin man odlas 140 hektar potatis.

– För att kunna ha kontroll på vattentillgång och undvika översvämmade åkrar har vi ett omfattande dräneringssystem som ständigt underhålls och förbättras. Vår utmalning inför ett förändrat kilmat ligger i längre perioder av torka. Det kan vi möte med bevattning och vi har en stor vattentillgång i form av Vänern. Dessutom ett avancerat system för att kontrollera fuktigheten i marken.

När seminariedagen sammanfattades konstaterades vikten av att vara förberedd på nya krav för vattentillgång och markanvändning. Kanske kan dagens dränerade vatten hålla en kvalitet så att det kan användas för bevattning. Anläggning av dammar var ytterligare en av idèerna.

Annons: