Här bedrivs skogs-bruket i stiftelseform

Textstorlek:
Annons:

I närheten av Ålsta nära Hallsberg, ligger en lite ovanlig skogsfastighet. På cirka 96 hektar bedrivs aktivt skogsbruk. Det finns också flera provytor. Bland annat planterad björkskog , nyplanterad ek och ask. Marken ägs och drivs av Fallagårdens stiftelse. En ideellt arbetande styrelse har i uppgift att se till att skogen avkastar och genererar kapital.

– Egentligen är grundfastigheten Hjälmsäters gård. Sedan har det köpts in mindre fastigheter när det passat, berättar Morgan Persson som är med i styrelsen.

Lite drygt 73 hektar utgörs av produktiv skogsmark.

0,7 hektar utgörs av berg, 0,2 hektar av myr och bland annat 1,6 hektar som är avsatt som nyckelbiotop. 16,2 ha är inägd åkermark. Merparten utarrenderat till hästfolk och djurhållning.

– Det är åkermark i skogen som inte är lämplig för spannmål. Det är betesmark, berättar Morgan medan han visar runt på stiftelsens mark.

Jakten är också utarrenderad.

Styrelsen tillsätts av Kumla- Hallsbergs Hushållningsgille. Helt enligt de stadgar man följer. Morgan sitter som representant för Kumla Häradsallmänning. Det ska också bland annat finnas en representant från Hallsbergs kommun med i styrelsen.

Stiftelsen har flera syften. Det ska det vara lite av en visningsfastighet. Man ska bedriva ett produktivt, nydanande skogsbruk enligt de rön som finns och sköta skogen efter konstens alla regler. Men man ska också prova lite nya saker.

– Fjolårets plantering av ek och ask är ett sådant exempel. Det är en hygge på en drygt hektar vi planterat och hägnat in för att skydda mot viltbetning.

Det senaste året har man också bland annat rensat flera diken på fastigheten.

Huvudmålet för stiftelsen är dock att generera pengar. Dessa ska användas för att dela ut stipendier till unga människor som utbilda sig inom skogs- och lantbruk.

– Från början var tanken att stipendierna skulle delas ut bara till unga människor i Hallsbergs kommun. Men det har under åren blivit ett för litet underlag. Få söker numera skogliga utbildningar. Vi har därför utvidgat till hela Örebro län, fortsätter Morgan.

Stiftelsen har gott om pengar i kassan att dela ut.

– Ja, vi ser gärna fler sökande. Vi har alltid haft välskött ekonomi. Det senaste decennierna har vi dessutom slutavverkat en hel del. Det berodde på att det helt enkelt fanns gott om skog där det var dags. Tidigare valde man att inte avverka helt enkelt för att man ändå tjänade pengar tack vare höga räntor. Stiftelsen får inte enligt stadgarna spekulera med pengarna och köpa exempelvis aktier.

Historien bakom stiftelsen började på 1960-talet i det som i dag är tätorten Hallsberg. Där fanns gården Falla. Den drevs av Ivar och Gunnar i Falla. När tätorten, köpingen, Hallsbergs växte behövdes marken runt Falla för bostäder. Gården exproprierades.

De båda bröderna var gamla och hade inga direkta arvtagare. Istället ville de att pengarna de fick för gården Falla skulle användas till något bestående, lokalt. De köpte då in Hjälmsäters gård och bildade stiftelsen.

På en vacker plats i utkanten av fastigheten brukar en lokal förening ha en kolmila. 2017 blev det dock ingen kolmila. I samma område finns också ett så kallat arboretum. Ett flertal provrutor där man planterat alla möjliga trädslag. Lärk av olika slag, contorta, Douglasgran, olika sorters tallar, för att bara nämna något. Allt fint uppskyltat.

– Det finns också en hel del olika växter, blommor och liknande uppmärkt på samma sätt. Tyvärr har det förfallit lite. Det var en eldsjäl som gjorde allt det arbetet och underhöll helt ideellt. När han inte riktigt orkade längre har de förfallit lite. Det ingen axlat ansvaret på samma sätt.

– I vårt arboretum, som är planterat sent på 70-talet, kan man se att våra vanliga träslag står sig bäst, och lärk. Man kan se att många av de mer exotiska barrträden för en tynande tillvaro, en del har rentav dött.

Fastigheten känns trevlig, levande, tack vare att den här och där är uppbruten av betesmark och bebodda hus. Allt är inte planterat.

– Vi har rentav återskapat och renoverat betesmark, avslutar Morgan.

Annons: