När är det bäst att plöja

Textstorlek:

Om stubbåkern får ligga orörd över vintern för att vårplöjas minskar fosforläckaget och ger mindre jorderosion. Det framgår av nyligen genomförda försök av norska försök.
Vidare konstateras att tidig höstsådd gör att sådden hinner ta upp mer kväve.

Annons:

Det är det norska Institutet för bioekonomi som under tre år genomfört avrinningsförsök under olika odlingsförutsättningar. Institutet har omfattande kunskap för vattenflöden och hur det påverkar avrinning av näringsämnen. I försöken har man undersökt höstplöjning med sådd av vårkorn på våren, höstplöjning med en snabb efterföljande sådd av höstvete samt vårplöjning med sådd av vårkorn.

Avrinningsförsöken startade 2014 och avsikten vara att undersöka effekten av jordbearbetning och förlusten av näringsämnen. Några försöksytor fanns på plana marker där risken för avrinning var mindre.

Väderförhållandena har stor betydelse för avrinningsprocessen. Vid torra odlingsår konstaterades mindre jorderosion och avrinning medan ett regnigt år gav högre påverkan. Under provåren 2016 till 2017 var det ovaligt torrt i provområdet och det innebar mindre avrinning. Skillnaderna mellan de olika provytorna var också mindre. Under de tre år försöken pågick togs regelbundna prover på avrinningen från nio provytor.

I den sammanställning som institutet nu gjort visar det sig att en vårplöjning med stubbåkern kvar under vintern gett mindre näringsförluster och lägre påverkan på jordarna vad gäller erosion.

En tidig höstsådd av exempelvis höstvetet är ytterligare en möjlighet att binda näringen till marken. Såtiden för höstvete påverkade kväveutlakningen. Urlakningen var mindre vid den tidiga sådden.

I försöken användes glyfosat efter skörd och halten mättes sedan i både dräningsvattnet och i vattnet som rann av jorden på markytan. I stubb som lämnats kvar över vintern var avrinningen mindre än då man plöjde jorden. Med höstplöjning vändes glyfosatresterna ner och kom längre ner i jorden. I det senare fallet påskyndades transporten nedåt i dräneringsledningar och djupare ner i marken.

Annons: