”Både växtodling och djurhållning påverkas”

Textstorlek:

En utveckling mot ett mildare klimat kan innebära ökade risker för mögeltillväxt och mykotoxiner. I framtiden kommer det att ställas högre krav på lagring och kunskap om riskerna.Det konstaterades vid ett seminarium arrangerat av Kungliga Skogs och Lantbruksakademien.

Annons:

Växtodling och djurhållningen i Sverige kommer att påverkas av ett förändrat klimat. Det finns både positiva och negativa effekter. Många faktorer finns redan kända men vid ett seminarium på KSLA behandlades frågor om djurhållning, lagring av foder och anpassning av framtidens stallar.

Foderhanteringen intog en viktig del i seminariet och forskaren Josefine Elving från Statens Veterinärmedicinska Anstalt lyfte fakta om lagring av foder och faror med mikrobiologiskt ursprung. Hon presenterade dessutom ett klimatanpassningsverktyg som kan vara ett hjälpmedel för odlaren.

– Helt klart kommer ett varmare och fuktigare klimat att ställa högre krav på odling och lagring av spannmål och andra foderslag. Spannmålstorken kan bli en vitigare faktor än skördetröskan för att få ett bra foder. Det kan också bli aktuellt med kyligare lagring än tidigare om medeltemperaturen och regnmängden ökar.

För att mögeltillväxten och mykotoxinbildningen skall öka krävs en blandning av vatten, näring, syre och en lämplig miljö. Delvis nya faktorer som längre vegetationsperioder, ändrade förhållanden mellan vår- och höstgrödor samt ökad odling av fodermajs kommer att ställa nya krav på lagringen. Nya sorter i odlingen kan ge andra förutsättningar för tillväxten i lagrad spannmål.

Fodrets vattenhalt har en avgörande betydelse för lagring och när en försämring börjar inträda. Med endast några procent högre vattenhalt kan lagringstiden minska från 45 dagar till endast någon enstaka dag.

– I det klimatanpassningsverktyg som vi på SVA tagit fram finns pratiska råd och en lista för att ha kontroll så att mögel eller mykotoxiner skall kunna undvikas. I materialet finns de banligaste mykotoxinerna och hur man kan påverka förekomsten. I verktyget finns allt med från planering av växtodlingsplan samt att analysera hela kedjan från fält till förbrukning som foder eller leverans. Det finns även planer på att utvidga verktyget att omfatta andra grödor som exempelvis vall.

Under seminariedagen kunde jodbrukarparet Ann-Sofie Ignell och Johan Eriksson Ignell på Wäsby Gård i Fjugesta ge sin praktiska syn på odlig och djurhållning mitt i klimat- och strukturförändringar för svenskt lantbruk. Med dikobesättning, får och odling av spannmål och höensilage påverkan vatten och värme produktionen.

– Vi upplever ett mildare klimat, längre odlingssäsong och längre höstar. Det innebär senare sådd och regnigare somrar. Vi har fått förbättra dräneringen, diversifierat grödorna och ökat vår maskinkapacitet. Mildare vintrar har inneburit längre betessäsong samtidigt som vi fått se över beteshagarna och sett till att de blir tåligare.

Samhällsförändringen kommer även att påverka den framtida odlingen och djurhållningen. Samtidigt som allt fler frågar efter närproducerat behöver lönsamheten öka. Dessutom innebär utbyggnaden av köpcentra och annat att jordbruksmark som skulle kunna producera livsmedel istället beläggs och blir obrukbar för all framtid.

Från Jijnjevaerie sameby kunde Inger Helene Toven berätta om ett renskötselår och delvis helt nya skötselåtgärder. Ett varmare klimat och samhällsstrukturen påverkar även renskötseln.

– Vi har fått nya arbetsuppgifter med fler stödutfodringar. Infrastrukturen påverkar oss renägare så att vi får förändra renbetesområden och att transporterna blir längre och mer arbetskrävande. En 20-milaflytt med övernattningshagar är inte längre ovanligt.

Stödutfodringarna blir allt fler inte minst på grund av vindkraftsanläggningar som gjort det omöjligt att låta renarna vistas på vissa områden. Långa och kalla vårar inverkar på renskötseln liksom ett ökat anat rovdjur som renskötaren måste beakta.

Annons: