Ensilering för kråkorna

Vid ensilering i plansilor kan så mycket som en femtedel av ensilaget bokstavligen gå upp i rök. Foto: Sven O Sundin
Textstorlek:

Upp till en femtedel av det inlagda ensilaget kan förloras på grund av läckage, dålig packning och värme. Långsammare inläggning och en extra packningstraktor kan löna sig.

Annons:

Lagringen av vallfoder görs idag uteslutande i någon form av ensilering i plansilo eller rundbalar. Nästan hälften av landets åkermark används för odling av vall. Det är med andra ord stora volymer foder som ensileras på landets gårdar.

Nu visar försök som genomförs vid SLU att en femtedel av ensilaget kan gå förlorat på grund av faktorer och teknik vid inläggningen, under lagringstiden och när ensilaget tas ut. En stor anledning till förlusterna beror på packningen eller en dålig täckning exempelvis vid plansilotekniken. Forskarna har i ett projekt genomfört försök både laboratoriemässigt men även ute på ett antal gårdar.

– Vi fann stora förluster i plansilor på gårdarna, det kan i många fall handla om tvåsiffriga förluster, säger Rolf Spörndly. På en av gårdarna fann vi ovanligt låga förluster och det berodde på en bra täckt silo med ett sandlager ovanpå plasten. Dessutom hade man lagt ner mer omsorg på packningen.

I gårdsprojektet med ensilageförluster konstaterade man stora skillnader mellan de gårdar som ingick i försöket. 12 gårdar med plansilor, 6 med slangensilering, 3 tornsilor samt ett 60-tal traditionella rundbalar. All grönmassa som lades in och togs ut vägdes. Förlusterna i de olika alternativen växlade mellan 11 till 23 procent.

Ett viktigt moment vid ensileringen är packningen och med vilken hastighet inkörningen sker. En långsammare inkörning kan vara svårt att åstadkomma under en hektisk skördedag men lönar sig alltid vad gäller kvalitet och för att minska förlusterna.

– Långsam inläggning är inget populärt råd till stora och rationella gårdar där en maskinstation kör i skytteltrafik till silon. På några av gårdarna har vi gett rådet att fylla två silor samtidigt och satsat på en extra traktor som sköter packningen.

I projektet har man räknat på den extra kostnad som det arrangemanget med två silor och två traktorer. En dags packning med en 12 tons maskin kostar litet drygt 6 000 kronor. Om förlusten av torrsubstans minskar med tre procent lönar det sig med den extra packningen.

De allra lägsta förlusterna mättes upp vid hanteringen av traditionella rundbalar. Där konstaterades förlusten till endast en procent. Anledningen är en tätare ensilering och att innehåller i varje bal används innan någon större förlust sker.

Annons: