Dioxiner i fisken

Strömmingen kan inte säljas utomlands men ett förbättrat vatten kan ändra på det. Foto: Sven O Sundin
Textstorlek:

Fiskarna i Östersjön kan komma att bli friskare när havets dioxinhalt minskar. Men fortfarande finns frågor som forskarna vill ha svar på.
-Vi har sett rester av bekämpningsmedel som idag inte är tillåtna, säger Karin Winberg vid institutionen för vatten och miljö vid SLU.

Annons:

Kvaliteten på vattnet i Östersjön är sådan att Livsmedelsverket gått ut med rekommendationer att inte ha alltför hög konsumtion av strömming. Halten av dioxin i vattnet och fisken har inneburit att den inte går att sälja inom övriga EU-länder. Sverige har sedan 2002 fått ett undantag att inom landet fånga och sälja strömming. Undantaget är numera permanent. Även svenska livsmedelsmyndigheter och forskare rekommenderar att inte äta strömming mer än någon gång i vecka och att barn och gravida skall vara betydligt försiktigare. Rekommendationerna gäller i första hand strömming men i viss mån även vildfångad lax.

Att Sverige arbetat för ett undantag kan ses som en omsorg om det svenska kustnära fisket och ett antal fiskeföretagare finns utmed Norrlandskusten. Det är också utmed den kusten som ett antal massafabriker ligger och där man vet att i bottenslammet finns betydande rester av kemikalier och dioxin.

Dioxin är en kemisk förening som är fettlöslig och som är svår att bryta ner. Den lagras i naturen och halten ökar ju högra upp man går i näringskedjan. Dioxinet finns enligt forskningen i över 200 olika varianter. För att få en bättre bild av förekomst och halter har SLU genomfört sedimentprover och undersökt andra källor.

– En viktig slutsats från våra studier blev att luft är den största källan men att vi också ser bidrag från cellulosaindustrin, säger Karin Wiberg.

Hon berättar att forskningen även visar att nedbrytningen sker olika i olika fiskar och ålder på fisken. Dessutom att man konstaterat att när halten av de atmosfäriska källorna gått ner har man hittat ämnet tetraklorfenol, ett bekämpningsmedel som används på sågverk för att skydda trä mot mögel.

– Det var oväntat för användningen av klorfenolprodukter är förbjudna sedan länge.

Nu kommer man att följa upp studierna med rekommendationer för hur halten av dioxin skall minska i Östersjön och fisken. Om halterna sjunker tillräckligt mycket skulle strömmingen och laxen kunna säljas även på andra marknader.

– Problemet är att halterna i fisken inte sjunker i den takt man vill att den skall sjunka men att mer kunskap och effektiva åtgärder kan ge bra resultat.


Utmed norrlandskusten finns ett antal lokala fiskare som skulle påverkas av ett renare hav och mindre risk för dioxin i fisken. Dennis Westlund är en av norrlandskustens fiskare. I fiskeläget Skärså har han byggt upp sitt fiske och ett förädlingsföretag.

– Ett renare vatten är klart bra för alla, inte minst för mig som fiskare och företagare. Det skulle också kunna innebära att fisken ökar här nära kusten.

Annons: