En lönsam skogsväg

Textstorlek:

En skogsbilväg ökar närheten till skogen och minskar kostnaden för skotningen av virket. En skotare drar betydligt mer diesel än en timmerbil som kan hämta vid upplägget i skogen.
Mellanskog bjöd in till en praktisk dag om skogsbilvägar och aptering.

Annons:

Det är första arbetsdagen för Jim Lundqvist och hans grävmaskin som har till uppgift att göra en skogsbilväg i Gästrikland. Tre skogsägare som samverkar i vägprojektet räknar med att kunna använda vägen för en planerade avverkningar och för att lättare komma till sina skiften för att röja och gallra i framtiden. En bra väg för jakt och iknande är en bonus.

I sin grävmaskin flyttar Jim på större stenar, lägger några mindre som underlag för den sandjord som kommer att placeras som vägbana. Det gäller att utnyttja det befintliga materialet intill vägen för att få upp vägbanken. Större stenar flyttas ut från vägen och istället används den sandjord som blir perfekt underlag för timmerbilar och andra maskiner som kommer att använda vägen. Ofta finns material i tillräklig mängd för en bra vägbank.

Magnus Murén är inspektor inom Mellanskog och för dagen guide för intresserade skogsägare vid vägbygget.

– Den här vägen blir 500 meter men måste byggas för att klara timmerbilar upp till 60 ton. Just här är marken idealisk för vägprojektet och det är en hel del virke som kommer att fraktas ut. Det här är ett lönsamt bygge då det spar pengar genom att timmerbilen kan hämta längre in i skogen. Alternativet har annars varit att skota virket en längre sträcka och då till en högre kostnad.

Vägbygget föregicks av en avverkningsanmälan där de tre skogsägarna också anmälde att de planerade att bygga skogsbilvägen. Dessutom hade man kontakt med branschfolk för att få råd och anvisningar inför starten.

– Vi bygger inte skogsbilvägen bara för ett enda avverkningstillfälle. Det är många andra skogsåtgärder som kommer att bli enklare i framtiden, konstaterar skogsägarna.

En ekonomisk kalkyl visar att en vägg som byggs för att klara en lastbil med släp i bärighetsklass 1 är det mest gynnsamma när det gäller virkestransporten ut ur skogen. Om vägen endast kan användas av dragbilen minskar nyttan något och det sämsta alternativet ekonomiskt är att skotaren kör hela vägen ut större väg. Det gäller speciellt om skotningsavståndet är över 300 meter. Skotarens resor är mer dyrbara och tar längre tid än lastbilstransporten.

En bra byggd skogsbilväg med hög bärighet underlättar dessutom virkestransporter under perioder då det är mycket blött eller under tjällossningen. Det i sin tur kan påverka ekonomin då sågverk och industrier kontinuerligt kan få in råvaran.

För att kunna utnyttja skogsbilvägen är det viktigt med underhållet. Flera åkerier kan vittna om att ett mindre bra underhåll av vägen kan innebära svårigheter att använda vägarna. En undersökning genomförd 2017 av en skogsägareförening visade att det vanligaste problemet var bristande buskröjning, högröjning samt sladdning av vägen. Det konstaterades även brister i materialet på vägen, vägbredden i kurvorna samt att vändplanerna kunde förbättras.

Om det finns skogsbilväg in till skogsskiftena innebär det dessutom att man slipper lägga virkesupplag utmed större vägar. Det kan i vissa fall innebära trafikfara om det ligger virkesupplag nära trafikerade vägar.

Annons: