Sveaskog ser ljuset

http://jordskog.com/wp-admin/post.php?post=3470&action=edit&message=1#Marknaden för sågade trävaror går bättre igen. Världskonjunkturen vänder sakta men säkert, menar Sveaskog.
Textstorlek:

Just nu bromsas kapacitetsutnyttjandet i sågverken på grund av brist på råvara. Efterfrågan på sågade trävaror har börjat ta fart. Det finns ljus i tunneln, men också en del problem, ungefär så sammanfattar Sveaskog marknadsläget i skogen.

Annons:

I Södra Sverige har priserna på skogsråvara tagit fart ordentligt tack vare brist på råvara. Det råder brist även i Svea Jord & Skogs område, men där har det inte haft samma påverkan på priset. I Gävleborgs län och Dalarna kommer förmodligen virket från stormarna som nu börja komma ut på marknaden påverka råvarutillgången lokalt.

– Avverkningarna har legat på en relativt konstant nivå, med små variationer Det som nu orsakar brist är ökad efterfrågan, menar Anders Dahlqvist, marknadskoordinator på Sveaskog.

Lokalt är det ökad kapacitet, bland annat hos Braviken i Norrköping som ökar draget efter timmer.

Marknaderna runt om i världen börjar nu marknaderna sakta men säkert ta fart. Det byggs mer  i USA och Japan. I Europa har det börjat gå uppåt från en mycket låg nivå. Bäst efterfrågan i Europa är det i Storbritannien, den viktigaste exportmarknaden för svenska sågade trävaror.

Mycket går också på export till Nordafrika och Mellanöstern.

– Ja, där har det faktiskt gått rätt bra, även under krisen. Media förmedlar en bild av kaos och samhällen som inte fungerar. Trots det går en hel del trä dit

Kronkursen är fortfarande ett problem. Prognoser från flera håll talar för att den kommer att stärkas.

– För att exemplifiera vad kronkursen innebär för vår industri kan vi ta den långfibiriga barrmassan. En stor svensk exportprodukt. Den handlas alltid i dollar. Runt 2009, när den Svenska kronan var som svagast, fick man över 8000 kronor per ton, när man växlat dollar till kronor. När kronan var som allra starkast i fjol, var priset i dollar ungefär det samma, men när man växlade till kronor blev det  bara drygt 5000  kronor per ton, det säger en del om vad valutan innebär. 2009 var vi gynnade och vår huvudkonkurrent, Finland, rejält missgynnade, de har ju euro. I dag, när kronan är stark, är förhållandet det motsatta, fortsätter Anders Dahlqvist.

På frågan om det är ett bra läge att avverka säger Håkan Broman på Sveaskog i Bergslagen så här:

– Även om vi inte når upp i de prisnivåer som rådde 2009-2010 så utgör i dag råvarukostnaden en större andel av priset man får för sågade trävaror. Priset på timmer kommer inte att höjas i samma takt som priset på sågade trävaror, sågverken måste nu ta in det de förlorat under flera år.

– Man kan alltid tycka att sågverken skulle betala bättre. Men vi har haft den värsta konjuktursvackan i skogen på  decennier. Industrin har gått på knäna. Skogsägarna vinner långsiktigt på ekonomiskt starka sågföretag och förlorar på att sågverk försvinner.

Även på massasidan finns ljusare tecken. Priset på den viktigaste exportprodukten, långfibrig barrmassa, har börjat öka. I vår region ser vi en ökad produktion av olika specialmassor och förpackningar. Men det finns fortfarande lite för gott om massaved för att det ska bli tal om prisökningar.

– Det har lagts ner en rad pappersmaskiner i vår region. Det har gett minskat efterfrågan på massaved motsvarande en miljon kubikmeter. Samtidigt väller det in cirka 2,5 miljoner kubikmeter massaved från Norge per år. Merparten hamnar här i vår region.

Men effekten av Norgeimporten minskas av att man strypt import från andra länder.

Det är också så att sågverken, som en anpassning till råvarubrist, ställer om för att såga allt klenare dimensioner. En del som kanske tidigare gick till massaved tas tillvara vara där istället.

Ett område där det däremot fortfarande ser mörkt ut är biobränslesortimenten.

– Pelletstillverkningen i Sverige har helt enkelt inte klarat av konkurrensen. Priserna har sjunkit. De stora kraftvärmeverken ökar inte längre sin användning av biobränslen. Tvärt om. Returträ, importerade sopor och faktiskt också kol, tränger nu ut biobränslena. Det beror på flera saker. Bland annat på att många kraftvärmeverk förlorat sina gröna elcertifikat. Lägg därtill låga elpriser och varmt väder. Dessutom är det så att när sågverken ökar sin produktion blir det mer restprodukter från dem, som ytterligare trycker priset neråt. Det gör lönsamheten för att ta ut grot, och rundved som skogsbränsle låg just nu, fortsätter Håkan Broman.

Trots det uppmanar Sveaskog till ökad aktivitet i skogen. Man kan också se att avverkningsanmälningarna, delvis på grund av stormarna i norr, ökade igen senare delen av 2013.

– Trots de problem som finns är det sett ur ett historiskt perspektiv inte dåligt att avverka. När det gäller gallring ska man alltid ha bra tillväxt som måtto. Sådana åtgärder ska göras oavsett konjunktur, avslutar Håkan Broman.

Annons: