Hårlösa älgar förbryllar

I ett rätt begränsat område kring Hjortkvarn, Boo och Breven har man på kort tid avlivat flera älgar, som tappat mycket hår, haft svårt att röra sig och varit mycket avmagrade. Jägare och markägare i området oroar sig nu över vad det är som drabbar älgarna i området.

– Här började det med att en boende en bit bort observerade en nästan hårlös älg som hade svårt att röra sig. Jag lyckades spåra den och beslutade mig snabbt för att avliva den, då den var dålig, berättar Leif Granlöf, jägare, bosatt mellan Hjortkvarn och Haddebo. Han är eftersöksjägare och får även avliva sjukt vilt av djurskyddsskäl om det behövs.

Leif har skickat in hudprov och ett öra till SVA, statens veterinärmedicinska anstalt.

– Sedan visade det sig att ett annat jaktlag, precis i närheten, vid Glottra, skjutit två älgar som också var i dåligt skick. Samma där. Förändrat rörelsemönster, stort håravfall och avmagrade. Dessa älgar hade sökt sig fram till en utfodringsplats.

På Brevens bruk en stor markägare bara ett par mil öster om Glottra och Hjortkvarn har man skjutit av tre älgar med samma symptom. Djur som var i rätt dåligt skick.

– Vi var lite avvaktande först, det finns ju inga riktiga riktlinjer hur man ska agera. Men sedan var vi tvungna av djurskyddsskäl, de här djuren lider. Vi har observerat flera älgar med de här symptomen, men där det inte gått lika långt. Noterbart är att det verkar gå rätt fort. Två av de djur vi skjutit var kor, som hade kalvar. Det innebär att de kalvade i våras. Älgkor som mår dåligt får sällan kalvar utan kastar ofta kalven innan den är färdigutvecklad. De här symptomen har kommit efter kalvningen, säger Jonas Pettersson, skogvaktare på Brevens bruk.

– Sammantaget innebär det här att vi är uppe i sex avlivade älgar. Jägare och folk som rör sig i skogen har dessutom observerat fler sjuka djur i ett relativt begränsat område. Det är en rätt stor andel av den totala älgstammen i området. Jag tycker det här är allvarligt, inflikar Leif Granlöf.

Hårlösa älgar har påträffats under ett antal år. Det verkar egentligen som forskningen inte helt säkert kan säga vad det handlar om. Man tror håravfallet beror på angrepp hjortlusfluga, eller älgfluga som det också kallas.

– Det borde inte räcka som förklaring. Svåra angrep av älgfluga borde kunna försvaga djuren, men knappast göra dem så här dåliga och avmagrade. Att de dessutom verkar ha svårt att röra sig stämmer inte heller i bilden, menar Leif Granlöf.

– Kanske är det så att älgarna försvagas och sedan angrips av något annat, men det är ju bara en spekulation.

Jonas Pettersson från Brevens bruk säger så här:

– Vi hittar mängder med älgflugor, på allt vilt vi fäller. Men det borde inte räcka som förklaring.

Carline Bröjer biträdande statsveterinär på SVA, statens veterinärmedicinska anstalt har forskat på hårlösa älgar.

– Vi har fått in hudprov från skjutna älgar och en hel älg från området. Hårlösa älgar har förekommit i flera år. I de allra flesta fall blir de piggare framåt våren och blir bra igen. Men vi har även sett sådana här svårare fall tidigare bland annat i gränstrakterna mellan Norge och Värmland. Där forskades det en del. Den enda gemensamma nämnare man hittade var just stora angrepp av älgflugor.

Det är samma sak med med de hudprover och den älg SVA fått in från Östra Närke och Västra Sörmland.

– Inga sjukliga förändringar i huden, mer än svåra angrepp av älgflugor. Något enstaka fall där djuret också har haft skabb. Man skulle kunna tänka sig att djuren drabbats av mycket svåra älgflugeangrepp som orsakat håravfallet. Det har gjort djuren svaga. Kanske särskilt kor med kalvar. Sedan har det blivit vinter och sökan efter föda kräver allt mer energi. Det i kombination med stor konkurrens om betet i området kan ha gjort att djuren kommit in i en ond cirkel och snabbt börjat tappa hull, som de inte återhämtat.

Älgstammen i området runt Glottra, Boo, Hjortkvarn och Brevens är kanske inte extremt stor. Däremot finns det extremt mycket dovhjort i området. Dovhjortar konkurrerar med älg om exempelvis, löv, bärris och gräs. Området var också svårt torkdrabbat under sommaren och hösten.

– Älgflugorna angriper ju på hösten. Kanske är det helt enkelt så att de här älgarna som nu magrat av rejält inte klarat av att återhämta sig efter stora angrepp i höstas. Men vi vet inte varför vissa djur drabbas, andra inte. Vi kan heller inte svara på varför inte hjortar och rådjur verkar få samma symptom, säger Caroline Bröjer.

Hon menar att en jägare alltid bör avliva svårt avmagrade djur som mår dåligt.

– Om man stöter på sådana djur är det inget att fundera på. Men om djuren rör sig normalt och har bra hull är chansen stor att de återhämtar sig fint och får tillbaka håret framåt sommaren.

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil

Nu kan skogssverige mötas – digitalt!

Att hitta rätt entreprenör för det arbete man vill ha utfört som skogsägare är inte alltid lätt, speciellt inte om det rör sig om mer udda uppdrag. Nu finns en digital mötesplats där skogsägare och yrkesfolk ska kunna mötas, utvecklad i Resta utanför Stora Mellösa.

I de djupa älvdalsskogarna görs kol som en del av kretsloppet

Från de djupa älvdalsskogarna kommer grillkolet som får mästerkockarna att jubla. Med ett brinnande intresse för att grilla och med stor uppfinningsrikedom har vännerna Jörgen Schröder och Peter Emilsson tagit sitt intresse till en ny nivå – och levererade 1,5 ton grillkol förra året.

Snart nya kor vid Bystad igen

Brevens bruk AB i Östra Närke satsar på dikor i ett helt nytt stall. Det var mer än 30 år sedan det sist fanns djur på gården. Stefan Svensson var med redan på den tiden.

Brevens bruk bedriver jordbruk på flera gårdar som ingår i företaget. Vid gården Bystad var det länge sedan det fanns kor.

– Men när jag började i företaget 1984 hade vi 80 mjölkkor vid Brevens gård, vid själva orten Breven, berättar Stefan Svensson, som är lantbrukschef på Brevens bruk AB

– Men det lades ner redan 1986. Nu är det dock dags för djur igen, den här gången satsar vi på dikor, köttproduktion.

Det nya stallet, som precis är bessiktat och klart väntar i skrivande stund fortfarande på de första djuren.

– Det här är ju helt nytt för oss. Vi vill känna oss för. Det gör att vi börjar med 25 dräktiga kor och kvigor, som nog är på plats när den här tidningen kommer ut.

Stallet ska efter hand, inhysa 100 dikor med ungdjur i fyra olika avdelningar.

– Det som egentligen blev den utlösande faktorn för att åter ha djur i företaget blev att vi för fyra år sedan började restaurera gamla betesmarker här. Fram till i år har vi restaurerat totalt 30 hektar nära Sjön Sottern här. Vi har haft inlånade djur. Men efter hand har en önskan om att ha egna djur vuxit fram. Vi vill själva kunna styra över betningen ett annat sätt.

All åkerareal som företaget odlar håller också på att ställas om till ekologisk produktion.

– Man kan väl säga att det också bidragit till beslutet att skaffa djuren. Alla vår mark ligger nu i karens på väg mot ekologiskt. Också det är ju nytt för oss. Men med djur blir det naturligt att få in vallodling i växtföljden, liksom tillgång till stallgödsel.

Men djuren innebär många nya rutiner.

– Ja, ta bara det här med halm, det är vi inte vana vid.

Stallet är byggt efter det mönster som varit vanligt de senaste åren. Längst in en liggavdelning för djupströbädd, sedan en skrapgång och så fodergrindar utåt mot ena långsidan. Utanför finns en gjuten platta för utfodring. Taket går ut som en möss-skärm över foderplatsen.

– Folk frågar en del om hur vi ska göra. Svaret är väl att vi inte är riktigt säkra. Första tiden blir ju ett prov, fråga mig om ett par år så vet ja Men tanken är att vi ska utfodra med rundbalar, direkt mot fodergrinden. Fri tillgång på foder. Det blir i stort sett enbart grovfoder.

– Vi har köpt in 25 dräktiga kor och kvigor på en gård i Södermanland. Det ska bli riktigt roligt att äntligen få in djur i stallet, nu när allt står här på plats, rent och fint, säger Stefan.

Blandskog och plåthatt kan rädda skadad skog

Barken sitter löst på den skadade granen som med hjälp av kåda försöker täppa till mängden av små hål som orsakats av granbarkborrens framfart.

– Vi har haft skogen under uppsikt och huggit bort de granar som varit dåliga. Det som är angripet måste bort, berättar Peter Johansson, skogsägare i Sevalla, ett område som drabbats hårt av angrepp av granbarkborre.

Han menar att det gäller att agera snabbt.

Vi står vid den senaste avverkningen, ett hygge på cirka åtta hektar, som påtvingats på grund av för stora angrepp av granbarkborren. De friska stammarna har redan forslats bort, kvar ligger stammar från angripna träd som blir till bränsleved. Har granarna torkat under bark är det vad som återstår. Varken sågverk ellr massabruk köper sådana stockar.

– Granbeståndet här var ett sparkapital med drygt 100 år på nacken så det var hög tid att slutavverka. Som tur är har de flesta träden klarat sig från angrepp. Vi har lyckats rädda ett bra virkesvärde trots allt. Men i kanter, där solen kommit åt har barkborren dödat en hel del träd.

Torkan stresssade granar

Granbarkborren föredrar försvagade, stressade granar och fjolårets värme och torka har gynnat populationen som enligt uppskattning från bland annat Skogsstyrelsen femdubblats.

En stor andel av den avverkning som nu genomförs i Västmanland är kopplad till skadedjuret.

– Vi har haft mindre angrepp tidigare och huggit bort det som varit skadat.

– Jag tog över skogen 2013 och kan konstatera att den avverkning som gjorts sedan dess har berott på granbarkborren, vi har hela tiden upptäckt nya skador säger Peter Johansson.

Hans skog växer inte på någon direkt tallmark med knallar och vitmossa och granen som planterats av hans far och farbröder har växt bra här.

– Det är en blandskog där granen hittills dominerat men nu får jag försöka korrigera det och blanda upp än mer med tall samt släppa upp mer av det löv som kommer efter avverkningen.

Planen är en skog med cirka 60 procent gran, 30-40 procent tall och resterande lövträd, en blandskog med andra ord. Det finns flera fördelar med det. Barkborren gillar exmepelvis inte björk. Finns björk i betåndet angrips ofta inte granarna

– Kruxet är att älg och framförallt rådjur är förtjusta i tallens toppskott något som blir förödande för ett tallbestånd. 

Vi stannar till vid en tallplantering med några år på nacken. Här syns spår av Peters nedlagda arbete med att stoppa viltets förkärlek till blivande talltoppar.

– Den vita färgen är ett illasmakande medel som jag sprutat med, men som du ser har det inte hindrat alla individer från att smaka på tallskotten, visar Peter.

Plåthattar mot betning

I år försöker Peter med en ny metod, plåthattar som fästs runt tallens toppskott. Förhoppningen är att metallen avskräcker den hungrige som sätter tänderna i plantan.- Det är ett som sagt var ett försök, men väl värt att prova, menar Peter. Plåthattarna kostar två kronor styck jämfört med färgmedlets pris på 50 öre plantan.- Å andra sidan kan plåthattarna återanvändas så den extra kostnaden går att räkna hem. 

När det gäller granbarkborren är framtiden oviss. Förra året uppskattar Skogsstyrelsen att tre-fyra miljoner kubikmeter skog förstörts granbarkborre. Ett ekonomiskt värde på miljardbelopp. I år väntas skadorna bli lika stora eller i värsta fall dubbelt så stora. Skadenivåerna kommer att kunna uppskattas säkrare efter höstens inventering. 

– Det vi kan hoppas på är en blöt höst och en lång vinter, avslutar Peter Johansson. 

Barkborrarna orsakar fortsatt stora problem

Just nu sätter barkborrarna agendan för skogsbruket i stora delar av Svea Jord & Skogs område. Läget är allvarligt vilket de flesta kan se med egna ögon.

– Det här slår sönder hela planeringen. Barkborrarna har dominerat vårt arbete sedan förra sommaren och vi ser väl ingen riktig ljusning, säger skogsentreprenören Tomas Gustafsson från Pålsboda, Närke.

– Ett problem med barkborrar är ju att utvecklingen går så fort. Vi kan vara på plats för att avverka barkborreangripen skog. Under tiden vi jobbar upptäcker vi att angreppet spritt sig. Kanske är det då 10 hektar till som måste avverkas, medan andra skogsägare får vänta. Så har det varit hela tiden sedan förra sommaren, berättar Tomas.

Jag träffar honom är han avverkar gran planterad på åkermark.

– Det här är extremt. Den här skogen är planterad så sent som 1990. Det är ovanligt att vi avverkar så ung skog som är så hårt drabbad. Det som inte barkborrarna tagit är rötskadat.

Så här säger Matts Söderström, skogschef på Mellanskog:

– Vi i Mellanskogs område ligger ett år efter Götaland. Det man såg där ser vi här i år. Situationen är allvarlig Trots att vi haft gynnsamt väder, en sval, ganska regnig sommar. Det här började redan förra sommaren. Vi arbetar fortfarande med med att röja efter stormen Alfrida, men annars är det granbarkborren och dess härjningar som är fokus nu. Så kommer det vara länge.

Matts menar att det är oerhört viktigt att man nu inventerar sin skog och upptäcker angrepp.

– Vi har folk som kan hjälpa till, men man kan också titta själv. Agera i tid. Utvecklingen går mycket fort. Träd som ser helt friska kan kan bara några veckor senare vara röda, döda. Då kan redan virkesvärdet och massavedsvärdet vara förlorat. Massabruken tar inte stockar. som är torra under bark. Gå ut i skogen och leta efter borrhål och borrmjöl under träden. Tveka inte att agera. Ofta tror jag man tycker att det inte ser så farligt ut och väntar. Det kan vara ett misstag.

Tomas Gustavsson inflikar

– När man ser borrhål i barken, och borrmjöl under trädet, är det ofta spåren efter när barkborrarna lämnat träden man ser. Trädet är då i praktiken dött. Då kan det gå mycket fort 3-4 veckor senare kan trädet vara rött och barken på väg att trilla av. Då är trädets värde ofta förlorat. Det kan möjligen bli brännved.

Innan barkborrarna har borrat sig ut ur trädet har de funnits där ett tag. Från svärmning, det vill säga när barkborrana flyger och angriper ett träd, tar det 8-10 veckor innan äggen de lagt i träden kläcks och de borrar sig ut.

– Utifrån det tror jag dessvärre att vi kan räkna med en ny våg av döda, röda träd senare i höst, vi ser redan många tyvärr, Även om det varit svalt har barkborrarna svärmat, det vet vi, säger Matts Söderström.

Barkborreangreppen förra året och denna sommar kommer av fjolårets extrema torka.

– Barkborrarna är inte den enda orsaken till att granar dör. Det torra vädret har stressat granar. Det gör dem känsliga för angrepp av alla möjiga slag. Skogsbruket har delvis sig själva att skylla i stor utsträckning. Det har ståndortanpassats för lite. Gran har dominerat, även på mark där det borde vara tall. Vi vet att granbarkborren ogillar björk. Mer björk i granbestånden skulle ha kunnat skydda mycket skog.

De stora barkborreangreppen har sammanfallit med vikande konjunktur och ökad avverkning.

– Ja. Dels är det ju så att vi inte bara kan avverka granbarkborreträd. Det finns också en rädsla för att drabbas, vilket ökat intresset för att avverka. Allt sammantaget har satt en press nedåt på priserna tyvärr, avslutar Matts Söderström.