Nya regler kan ge vägföreningarna nya möjligheter

En timmerbil väger i dag 60 ton. I morgon kan den komma att väga 90 ton. Det ställer krav på broarna i det enskilda vägnätet.
Textstorlek:

Vad händer med vägar och broar på landsbygden när fordon, exempelvis timmerbilar, blir allt större? I den del av det enskilda vägnätet som får Statsbidrag finns 4000 bror, än fler finns på enskilda vägar som inte får bidrag. Vi ringde upp REV, riksförbundet för enskilda vägars ordförande, Uno Jakobsson.

Annons:

Mycket talar för att vi, i likhet med exempelvis Finland får se större timmerbilar, som får lasta upp emot 90 ton. Flera försök, exempelvis ETT, en trave till, pågår. Skogsindustrin trycker på för lönsammare transporter på väg. Bland argumenten finns bland annat miljöpåverkan. Mer timmer på varje bil ska ge förre körningar, mindre energiåtgång, mindre miljöpåverkan.

– I sak är vi positiva till sådana förändringar. Om större bilar gör skogsindustri mer kostnadseffektiv gynnar det många medlemmar i de vägföreningar vi organiserar. Många är skogsägare och ett levande lönsamt skogsbruk gynnar lansbygden, där många enskilda vägar finns, säger Jakobsson.

– Rent konstruktionsmässigt har man, på de större bilarna fler axlar, lasten är jämnare fördelad över hjulen, med fler hjul, det gör att trycket mot vägbanan och därmed belastningen på vägen troligen blir mindre än på de bilar som är standard i dag.

Men det finns dock en del saker makthavare måste tänka på innan man fattar beslut om att generellt höja tågvikten för timmerbilar.

– Vi i REV sitter med i något som kallas Trafikverkets rådsgrupp för enskilda vägar, som remissinstans. Det vi framfört är att man måste säkerställa vägarnas svagaste punkter och att de klarar högre vikt. Det vi framför allt då avser är broarna. Här hjälper inte fler hjul. Åker en 90 ton tung timmerbil ut på en bro måste bron klara det, med marginal, där spelar antalet axlar mindre roll.

Hos de vägföreningar som får Statsbidrag finns cirka 4000 broar i varierande storlek. Att underhålla en bro är betydligt mer kostsamt än grusväg och ofta en tung belastning för en väghållare.

– Trafikverket har inventerat all broar hos bidragsberättigade föreningar. Men klockan tickar. En fem-tio år gammal inventering kan vara inaktuell. Brist på medel i föreningen och få andelsägare kan göra att en bro förfaller.

Man kan bara hoppas att trafikverket har koll på dessa inventeringar och att de är relevanta. När det gäller de vägar som inte får statsbidrag, som också organiseras i REV, finns ingen inventering.

– Nej, här skulle jag nog säga att vi har en hel del vita fläckar.

Men trafikverket har föreslagit förändringar i den så kallade Statsbidragsförordningen, det regelverk som styr hur bidrag till enskilda vägar fördelas Förslaget kan komma att gynna det enskilda vägnätet och underlätta för investeringar i exempelvis broar.

– Ja, i det förslag som verket lagt till regeringen ges både enskilda vägar med statsbidrag och vägar som sköts utan statsbidrag möjlighet, att i konkurrens med statsägda vägar, söka pengar ur de så kallade Länstransportplanerna. Vi tror det kommer att bli positivt för de enskilda vägarna och att även då exempelvis vägägande skogsbolag ska kunna söka pengar för att renovera en bro. Det samma gäller alla vägsträckor under en kilometer, som alltså inte är bidragsberättigade överrhuvudtaget i dag.

Trafikverkets syfte med förändringen är att ge de enskilda väghållarna bättre möjligheter att göra kostsamma investeringar. Man ser att mycket av vägnätet och broar konstruerades för betydligt lättare fordon än de som i dag trafikerar det enskilda vägnätet.

REV planerar att uppvakta regeringen för att visa sitt stöd för Trafikverkets förslag.

– Ja, vi ska försöka göra det tillsammans med LRF för att få mer kraft och visa enighet i den här frågan, avslutar Uno Jakobsson.

Henrik Östensson

FAKTA:

Riksförbundet Enskilda Vägar, REV, organiserar tusentals enskilda väghållare, vägföreningar, och samfälligheter runt om i Sverige. Uppgiften är att bistå dem som arbetar med den enskilda väghållningen i Sverige, tillvarata de enskilda väghållarnas intresse och representera de enskilda väghållarna gentemot politiker, myndigheter och organisationer. REV är också remissinstans i vägfrågor.

 

En timmerbil väger i dag 60 ton. I morgon kan den komma att väga 90 ton. Det ställer krav på broarna i det enskilda vägnätet.

Annons: