”Livsmedelsstragein måste få genomslag i politiken”

Textstorlek:
Annons:

Jag är i grunden en obotlig optimist. Jag tror nämligen verkligen på svenskt lantbruk som en framtidsnäring. Lyfter man blicken kan man se en efterfrågeökning av livsmedel i takt med att välståndet i världen ökar, något som skulle ge svensk livsmedelsproduktion en skjuts framåt. När våra ändliga resurser i form av exempelvis mark och vatten börjar ta slut så skulle Sverige med vår goda tillgång på både mark och vatten kunna vara världens kornbod. Mycket pekar på att i det hållbara samhället kommer god djurvälfärd och miljöanpassat lantbruk vara absoluta hygienfaktorer, vilket skulle ge Sverige som ligger i världsklass en stor konkurrensfördel.

Men för att ta svenskt lantbruk in i framtiden krävs politisk vilja och ambition. Modeordet för året inom jordbrukspolitiken och universallösningen på alla jordbruksrelaterade frågor jag ställer till regeringen är ”nationell livsmedelsstrategi”. I riksdagen finns det nu en bred uppslutning från alla partier kring behovet av en samlad strategi för svensk livsmedelsproduktion. Detta är mycket positivt. Men huruvida stretgin blir lyckad eller ej kommer helt bero på innehållet. Från min horisont ser jag tre knäckfrågor för att vi ska få till en framgångsrik livsmedelsstrategi:

Livsmedelsstrategin måste vara långsiktig

Svenska lantbrukare måste ha långsiktiga spelregler. Genom en bred parlamentarisk förankring minskar risken för förändringar från en mandatperiod till en annan. Regeringen har aviserat att strategin ska tas fram i ”bred samverkan”. Det är viktigt att detta inte blir tomma ord.

Livsmedelsstrategin måste minska regelkrånglet

Vi har mycket att vara stolta över när det gäller svensk livsmedelsproduktion, men det är viktigt för svenskt lantbruks långsiktiga överlevnad att verkligen fundera på vilka regelverk och mervärden som är viktiga att behålla och vilka som bör ses över. Minskat regelkrångel, bättre bemötande från myndigheterna och stärkt rättssäkerhet är andra viktiga ledord som måste tas med i arbetet.

Livsmedelsstrategin måste få genomslag i politiken

Meningen med en livsmedelsstrategi är att den ska prägla de politiska besluten. Den får inte bli en pappersprodukt medan de verkliga politiska besluten leder till försämrade förutsättningar för svensk livsmedelsproduktion. Sett till hur den rödgröna regeringen agerat hittills med aviserade skattepålagor i form av exempelvis handelsgödselskatt så är jag osäker på om regeringen verkligen på allvar vill stärka konkurrenskraften hos de gröna näringarna.

Från mig och Centerpartiet är målsättningen med livsmedelsstrategin solklar. Den ska skapa möjligheter för att öka inhemsk jordbruksproduktion och livsmedelsförädling genom stärkt konkurrenskraft. Nu är det viktigt att regeringen ser till att livsmedelsstrategin verkligen blir den brygga in i framtiden som svenskt lantbruk så väl behöver. För som läget är nu behöver Lantbrukssverige verkligen en dos optimism.

Kristina Yngwe

Riksdagsledamot (C)

Miljö- och Jordbruksutskottet

Annons: