Tillståndet har förbättrats för Östersjön

Östersjöns tillstånd har förbättrats
Textstorlek:

Även om tillståndet för Östersjön fortfarande inte är tillfredsställande finns det positiva effekter. I senaste sammanställningen från Havs- och vattenmyndigheten konstateras att den svenska näringstillförseln har minskat.

Det är i första hand förändringar i odling, information och minskad jordbruksareal som bidragit.

Annons:

 

I flera olika sammanställningar konstateras att den svenska belastningen på Östersjön har minskat och att Sverige är mycket nära att uppnå uppsatta mål för minskning främst av kväve och fosfor. Statistiken visar att under de senaste åren fram till 2009 har exempelvis kvävetillförseln minskat med över 35 procent. En anledning till den positiva utvecklingen är att jordbruket har blivit bättre på att utnyttja näringsämnena. Det gäller både kväve och fosfor där mer näring stannat i odlingen och mindre har läckt ut i vattendragen. Tyvärr är en bidragande orsak till minskningen av näringsämnen också en allt mindre odlingsareal.

Samtidigt konstateras i sammanställningarna att många länder kring Östersjön fortfarande påverkar vattenkvaliteten och att den redan tillförda näringen sedimenterats i bottenskiktet och kommer att påverka under många år. Det gäller inte minst fosforn som man räknar med finns kvar.

Samtidigt konstaterar Vattenmyndigheten i sin sammanställning att en ökad belastning kan komma från växande verksamheter som energiutvinning, turismen och transporter.

En anledning till en minskad belastning på vattenkvaliteten i Östersjön är förändrade odlingsformer. Jordbruket har blivit bättre på att använda såväl fosfor som kväve. En minskad höstspridning av gödsel och att hålla marken bevuxen större delar av året har inneburit att näringen bundits i marken och grödan. I sammanställningen konstateras att det svenska jordbruket kommit långt när det gäller växtnäringsutnyttjande och att begränsa växtnäringsförluster.

Anläggande av våtmarker som fångar upp näringsämnen har aktivt bidragit till den positiva utvecklingen. Statligt stöd har via Jordbruksverket gått till att anlägga våtmarker och dammar. En stor del av anläggningskostnaderna har jordbrukaren kunnat få vid anläggning. Respektive länsstyrelse har handlagt stödet för våtmarkerna.

Runt om i landet har våtmarker bidragit till att fånga upp näringsämnen som annars skulle ha gått ut i vattendragen. Dessutom har man som resultat också fått miljöer som gynnar naturen och fågellivet.

Samtidigt som odling och jordbruket påverkar vattenkvaliteten flaggar utredningen för att det finns ytterligare verksamheter som påverkar. De havsbaserade vindkraftverken, sjöfart, hamnverksamhet och fisket är andra faktorer som finns med i den framtida undersökningen för att minska belastningen bland annat på Östersjön.

Annons: